Vyskúšajte si demo účet a zistite ako zarábať!

Vyskúšajte si demo účet!

Oboznámte sa s dokumentami spoločnosti U.P. o.c.p., a.s.

Pred poskytnutím investičnej služby pre neprofesionálnych klientov sa oboznámte so všetkými dokumentami spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. Podpísaním zmluvy súhlasíte s ich obsahom.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dokumenty

Zmluvná dokumentácia

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP dynamik J)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP dynamik PP)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP dynamik PV)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík J)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík PP)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík PV)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Renta)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Dividenda)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Flexi)

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičnej služby riadenia portfólia produktov UP

Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov

Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov

Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti U.P. o.c.p.

Cenník služieb

Žiadosť o výber zo Zmluvného účtu klienta

Výpoveď zmluvy o riadení portfólia

Investičné stratégie

Investičná stratégia UP 60

Investičná stratégia UP 70

Investičná stratégia UP 80

Povinne zverejňované dokumenty

Informácie pre klientov o Garančnom fonde investícií

Zásady a pravidlá kategorizácie a zmeny kategorizácie klientov

Stratégia vykonávania pokynov

Informácie pre klientov a potencionálnych klientov o finančných nástrojoch a o rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi

Rozhodnutie o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb (výňatok)

Predzmluvné informácie pred poskytnutím investičnej služby pre neprofesionálnych klientov

Upozornenie pre neprofesionálnych klientov

Etický kódex obchodníka s cennými papiermi

Informácie o piatich najlepších miestach a kvalite výkonu za rok 2019

Informácie o OCP za rok 2019

Informácie o OCP k 30.06.2020

Vyročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2020

Informácie o OCP k 31.12.2020

Informácie o piatich najlepších miestach a kvalite výkonu za rok 2020

Informácie o OCP k 30.6.2021

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

UP Centrála 0.21.1
v0.21.1
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-15-ge2b80
Databáza v51.24
zostavenie 21 (release-debug),
2021-09-14T22:43:27
LOGS: Run time 271 ms, 576 μs, and 5 hnsecs
- +