Vyskúšajte si demo účet a zistite ako zarábať!

Vyskúšajte si demo účet!

Investičné stratégie

Spojením vedy, technológie, silných partnerov a skúseností sme vytvorili funkčný a spoľahlivý systém obchodovania na finančných trhoch. Výsledkom tohto spojenia sú zaistené produkty s nadpriemerným výnosom a okamžitou likviditou.

Obchodovanie s derivátmi

 • ide o najväčší finančný trh na svete s extrémne vysokou likviditou
 • vysoká dynamika menových párov umožňuje neustále generovanie obchodov
 • funguje 24 hodín denne, 6 dni v týždni
 • Menový trh obsahuje najviac korelácií (vzájomných vzťahov medzi menami), pri ktorých dokážeme využívať matematické vyhodnocovanie, ktoré vedie k efektívnemu obchodovaniu

Automatizácia stratégií

Automatizácia stratégii je vo vzťahu k celkovej efektivite a riziku obchodovania veľmi výrazný pokrok. Automatizovaná stratégia dokáže generovať obchody a tým aj potenciálny zisk 24 hodín denne. Preto je možné znížiť veľkosť jednotlivých obchodov a znížiť požadovaný profit každého obchodu pri zachovaní celkových očakávaní. Znížením veľkosti obchodov sa úmerne znižuje riziko. Znížením požadovaného profitu na jednotlivých obchodoch stúpa rýchlosť exitovania z otvorených obchodov. Základom automatizovania stratégie je automatizovanie, money managementu”. Software na rozdiel od obchodníkov nepodlieha psychickým tlakom a presne dodržiava nastavené parametre rizika a profitu. Podľa nastavených kritérií neustále monitoruje stav otvorených obchodov a spravuje ich. Eliminovaním psychického tlaku sa odstránia chybné stresové rozhodnutia. Systém Matras, ktorý používame na automatizáciu, má viac ako 100 nastaviteľných parametrov a niekoľko automatizovaných modulov. Obsahuje modul na simulovanie reality a testovanie stratégii, dokáže prijímať externé signály vytvorené v iných programoch a obchodovať s nimi. Systém MATRAS využívame na obchodovanie už 10 rokov s pozitívnymi výsledkami v každom roku.

Rozloženie rizika

Realizujeme veľký počet menších transakcií a vždy s rôznymi derivátmi. Tým dochádza k prirodzenému rozdeleniu rizika či už z pohľadu geografického alebo politického. Realizujeme vždy krátkodobé obchody, čím eliminujeme riziko dlhodobého negatívneho vývoja.

Diverzifikácia rizika

Pri jednotlivých investičných stratégiách obchodujeme viacero derivátov súčasne, čím rozkladáme a znižujeme potenciálne riziko.

Nástroje

S cieľom diverzifikácie, zabezpečenia a dosiahnutia maximálneho možného zhodnotenia môže portfólio spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. v najlepšom záujme klienta s prihliadnutím na zvolenú investičnú stratégiu obsahovať nasledovné investičné nástroje:

Podielové fondy

Podielové fondy predstavujú najznámejšiu formu kolektívneho investovania. Investori zverujú svoje investície do správcovskej spoločnosti podielového fondu, ktorá následne pod dohľadom depozitára spravuje majetok podielnikov, ktorých práva reprezentujú podielové listy fondu. Na trhu existuje niekoľko druhov fondov, ktoré sú rozdelené do základných skupín podľa toho, do akých investičných nástrojov sú peniaze podielnikov investované. S druhom investičného nástroja, do ktorého podielový fond investuje je úzko spojený potenciálny výnos a taktiež stupeň rizikovosti fondu. Medzi najrozšírenejšie druhy podielových fondov patria :
 • Fondy peňažného trhu
 • Dlhopisové fondy
 • Akciové fondy
 • Zmiešané fondy
 • Realitné fondy

ETF

ETF predstavujú formu kolektívneho investovania určenú pre inštitucionálnych a drobných investorov, ktorých majetok je zlozený z rôznych investičných nástrojov. Hlavným rozdielom medzi štandardnými podielovými fondami a ETF, je možnosť obchodovať s ETF priamo na burze, pričom klasické podielové fondy túto možnosť neponúkajú, nakoľko nevydávajú cenne papiere. Väčšina ETF fondov kopíruje vývoj určitých burzových indexov.

Dlhové cenné papiere

Dlhopisy sú cenné papiere, pri ktorých je ich majiteľ veriteľom toho, kto dlhopisy vydal (emitenta, dlžníka). Emitent dlhopisu má povinnosť vyplatiť majiteľovi menovitú hodnotu v stanovený deň splatnosti a platiť úrok (tzv. kupón) podľa vopred definovaných podmienok, ktoré sú ustanovené v emisných podmienkach. Výnos z investovania do dlhopisov je tvorený kupónovým výnosom a prípadným kapitálovým výnosom.

Zmenky sú cenné papiere, pri ktorých je ich majiteľ veriteľom toho, kto zmenku vydal (emitenta, dlžníka). Emitent zmenky má povinnosť vyplatiť majiteľovi menovitú hodnotu zmenky v stanovený deň splatnosti. Vydávanie zmeniek nie je regulované žiadnou autoritou a záväzok dlžníka zo zmenky možno prirovnať k záväzku dlžníka splatiť úver. Výnos z investovania do zmenky je tvorený len rozdielom medzi cenou zmenky pri jej emisii / nákupe a jej splatení / predaji.

Investičný certifikát
ETI/AMC

Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. Zisk z investičného certifikátu je závislý od rastu ceny podkladového aktíva, na ktoré je investičný certifikát naviazaný.

Terminované vklady

Termínované vklady sú vklady v bankách s určitou lehotou viazanosti, pri ktorých banky obvykle ponúkajú vyššie úročenie vkladu ako v prípade bežných účtov

Podielové fondy

Podielové fondy predstavujú najznámejšiu formu kolektívneho investovania. Investori zverujú svoje investície do správcovskej spoločnosti podielového fondu, ktorá následne pod dohľadom depozitára spravuje majetok podielnikov, ktorých práva reprezentujú podielové listy fondu. Na trhu existuje niekoľko druhov fondov, ktoré sú rozdelené do základných skupín podľa toho, do akých investičných nástrojov sú peniaze podielnikov investované. S druhom investičného nástroja, do ktorého podielový fond investuje je úzko spojený potenciálny výnos a taktiež stupeň rizikovosti fondu. Medzi najrozšírenejšie druhy podielových fondov patria :
 • Fondy peňažného trhu
 • Dlhopisové fondy
 • Akciové fondy
 • Zmiešané fondy
 • Realitné fondy

ETF

ETF predstavujú formu kolektívneho investovania určenú pre inštitucionálnych a drobných investorov, ktorých majetok je zlozený z rôznych investičných nástrojov. Hlavným rozdielom medzi štandardnými podielovými fondami a ETF, je možnosť obchodovať s ETF priamo na burze, pričom klasické podielové fondy túto možnosť neponúkajú, nakoľko nevydávajú cenne papiere. Väčšina ETF fondov kopíruje vývoj určitých burzových indexov.

Dlhové cenné papiere

Dlhopisy sú cenné papiere, pri ktorých je ich majiteľ veriteľom toho, kto dlhopisy vydal (emitenta, dlžníka). Emitent dlhopisu má povinnosť vyplatiť majiteľovi menovitú hodnotu v stanovený deň splatnosti a platiť úrok (tzv. kupón) podľa vopred definovaných podmienok, ktoré sú ustanovené v emisných podmienkach. Výnos z investovania do dlhopisov je tvorený kupónovým výnosom a prípadným kapitálovým výnosom.

Zmenky sú cenné papiere, pri ktorých je ich majiteľ veriteľom toho, kto zmenku vydal (emitenta, dlžníka). Emitent zmenky má povinnosť vyplatiť majiteľovi menovitú hodnotu zmenky v stanovený deň splatnosti. Vydávanie zmeniek nie je regulované žiadnou autoritou a záväzok dlžníka zo zmenky možno prirovnať k záväzku dlžníka splatiť úver. Výnos z investovania do zmenky je tvorený len rozdielom medzi cenou zmenky pri jej emisii / nákupe a jej splatení / predaji.

Investičný certifikát
ETI/AMC

Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. Zisk z investičného certifikátu je závislý od rastu ceny podkladového aktíva, na ktoré je investičný certifikát naviazaný.

Terminované vklady

Termínované vklady sú vklady v bankách s určitou lehotou viazanosti, pri ktorých banky obvykle ponúkajú vyššie úročenie vkladu ako v prípade bežných účtov

Výkonnosť

Graf zhodnotenia jednorazovej investície 10 000 € podľa jednotlivých investičných stratégii obchodovaných spoločnosťou U.P. o.c.p., a.s.
Graf zhodnotenia jednorazovej investície 10 000 € podľa jednotlivých investičných stratégii obchodovaných spoločnosťou U.P. o.c.p., a.s.
mobile app UP

Upozornenie: Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Zobrazované údaje výkonnosti sú údaje čistej výkonnosti po odpočítaní obchodných poplatkov.

UP Centrála 1.4.0
v1.4.0
ARINAS Server (UP-PROD/SYM-CT100:1309)
v0.4.22-103-gb0c55
Databáza v63.3
zostavenie 4 (release-debug),
2024-05-15T13:39:44
LOGS: [2024-06-18 02:00:16.8122967] Run time 210 ms, 484 μs, and 8 hnsecs
- +